คาดยอดโอนที่อยู่อาศํยชาวกรุงปีนี้ หดตัวร้อยละ 8.5-12.5

Sun, 17 Feb 2019 08:00:00 GMT
มาตรการ "แอลทีวี" มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของคนกรุงฯราวร้อยละ 20 คาดยอดโอนที่อยู่อาศํย 2562 หดตัวร้อยละ 8.5-12.5