ยังไม่เปิด! อ่าวมาหยา ปิดต่อไม่มีกำหนด

Thu, 18 Apr 2019 07:36:00

วันนี้ (18 เม.ย.2562) นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กล่าวว่า หลังจากเมื่อ 10 เดือนก่อน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดอ่าวมาหยาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ประจำเกาะมักพบฝูงฉลามหูดำ เข้ามาแหวกว่ายอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศทั้งบนบกและใต้ทะเลเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะปะการังที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง และอาสาสมัครร่วมกันฟื้นฟู จำนวน 23,000 ชิ้น พบมีการแตกหน่อ มีการเจริญเติบโตดี เบื้องต้นคาดว่าจะมีการขยายเวลาปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูออกไปอีกประมาณ 4-5 ปี

 

ตลอดหลายปีอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ รับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก บางวันในช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 คน ซึ่งเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้ ทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายเข้าขั้นวิกฤต แนวปะการังถูกเหยียบและทำลายจากการถูกสมอเรือทอดลงมาซ้ำ ๆ

 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงตัดสินใจปิดอ่าวเบื้องต้นเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อต้องการรักษาธรรมชาติในระยะยาว

 

อ่าวข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวดี! ปิด "อ่าวมาหยา" 4 เดือน ฉลามหูดำโผล่-ปะการังฟื้นตัว

 

 

 


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพ.ร.บ.ป่าไม้ ปลดล็อกปลูกไม้หวงห้าม

Wed, 17 Apr 2019 09:59:00

วานนี้ (16 เม.ย.2562)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติป่าไม้ ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2562 ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ในมาตราที่ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 7 ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล กฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภท หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 8 นี้ยังได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ในมาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 2/1 การรับรองไม้ มาตรา 18/1 มาตรา 18/2 และมาตรา 18/3 ของหมวด 1 การทำไม้และเก็บหาของป่า แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่ว่าด้วยเรื่องของการรับรองไม้ ดังนี้

มาตรา 18/1 เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้ เจ้าของไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเจ้าของไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอหนังสือรับรองไม้ก็ได้ การแจ้งและการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรา 18/2 ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองตามที่กรมป่าไม้กำหนด

การขอและการออกหนังสือรับรอง และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรา 18/3 การออกหนังสือรับรองตามมาตรา 18/1 หรือมาตรา 18/2 กรมป่าไม้ จะกำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดำเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด ในการนี้ให้ถือว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือองค์กรอื่น ที่ดำเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความในส่วนนี้

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 25 ผู้ใดนำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่เป็นการนำไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้น หรือเป็นการนำไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง เข้าเขตด่านป่าไม้ ไปใช้สอยส่วนตัวไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

มาตรา 9 บรรดาไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.

มาตรา 10 การดำเนินการออกระเบียบตามมาตรา 18/1 มาตรา 18/2 และมาตรา 18/3 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.นี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อ ครม. เพื่อทราบ

มาตรา 11 ให้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 


ลูกช้าง "ชบาแก้ว" แผลเริ่มแห้ง-วิ่งเล่นร่าเริง

Tue, 16 Apr 2019 16:18:00

วันนี้(16 เม.ย.2562) เพจเฟซบุ๊กส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยคลิปความยาว 41 วินาที เป็นภาพของชบาแก้ว ลูกช้างตกบ่อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่นำมารักษาและหาแม่ช้างชื่อแม่พลอย ที่โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ ต.กะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อให้ได้กินนมจากแม่ช้าง 

โดยระบุว่า ชบาแก้วจอมซน!!! แอดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชบาแก้ว ถึงตกลงไปในบ่อได้ หนูซนมากลูก. วันนี้หัวหน้าทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว แจ้งเข้ามาว่า ลูกช้างแข็งแรงขึ้นมาก แผลที่หลังและสะดือเกือบหายเป็นปกติ นี่หนูวิ่งออกกำลังกายหรืออยากไปหาแม่พลอยกับพี่เบญญากันแน่จ๊ะ เนื่องจากในคลิปจะเห็นชบาแก้ว เริ่มวิ่งเล่นไปมาอย่างสนุกสนาน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช่วย "ลูกช้างตกท่อ" ล่าสุดแข็งแรงดี รอแม่รับกลับป่า

ส่งลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" รักษาอาการบาดเจ็บที่สุรินทร์


คาดควบคุมไฟป่าดอยจระเข้ได้ทั้งหมดในวันนี้

Tue, 16 Apr 2019 11:34:00

วันนี้ (16 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ยังคงประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อวางแผนและกระจายกำลังเข้าควบคุมจุดเสี่ยง และยังคงใช้เฮลิคอปเตอร์เอ็มไอ 17 จากกองบินกองทัพบก และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำน้ำเข้าไปทิ้งน้ำเพื่อดับไฟให้หมดภายในวันนี้ ขณะที่จุดที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลแม่จัน ถือเป็นจุดเสี่ยงก็สามารถดับได้ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้

 

 

 

นายคณารักษ์ พรหมปัญญา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสันต้นแหน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ระบุว่า จุดนี้ถือเป็นจุดที่ใกล้โรงพยาบาลแม่จันมากที่สุด และเสี่ยงที่ไฟป่าจะลุกลามลงมา ตลอดทั้งคืนได้จัดกำลังชาวบ้านจิตอาสาเข้าไปดับไฟ ล่าสุด ตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้ว แต่ยังคงจัดเวรยามคอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระบุว่า สถานการณ์โดยรวมถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมด ยังเหลือ 2 จุดที่ยังมีไฟไหม้ บนหัวดอยจระเข้ ที่จะใช้อากาศยานเข้าดับและได้จัดกำลังภาคพื้นดินเข้าควบคุมและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทุกพื้นที่แล้ว

 

 

 

ขณะที่เมื่อคืนนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่จัน ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายอายุ 38 ปี ที่กำลังจุดธุป และเผากองฟางข้องทาง ได้จำนวน 1 คน และตั้งข้อหาว่า "เผาหรือกระทำด้วยประการใดๆ ภายในระยะ 500 เมตร จากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควัน หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น" โดยจับกุมได้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ บ้านผาตั้ง ต.ป่าตึง หลังจากเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบหาจุดที่อาจจะเกิดไฟป่าลุกลาม เบื้องต้น รับสารภาพว่าทำไปเพราะความเชื่อทางไสยศาสตร์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพส่ง MI -17 ขนน้ำช่วยดับไฟป่า "ดอยจระเข้"

ไฟป่าเผาวอด "ดอยจระเข้" กว่า 1 พันไร่ลามใกล้ชุมชน อ.แม่จัน

 


กองทัพส่ง MI -17 ขนน้ำช่วยดับไฟป่า "ดอยจระเข้"

Mon, 15 Apr 2019 17:13:00

กรณีเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแล ดอยยาว และดอยพระบาท เขตติดต่อระ หว่าง อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยไฟลุกลามบนดอยจระเข้ด้านติดกับ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 

วันนี้ (15 เม.ย.2562) พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ระดมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครจิตอาสา 1,500 คน พร้อมรถฉีดน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดับไฟพื้นที่ดอยจระเข้ที่สูงชันตั้งแต่ช่วงเช้ามืด​

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

 

ทั้งนี้ปฏิบัติการเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะพื้นที่สูงชัน และเปลวไฟบางจุดลุกโชนสูงจากพื้นหลายเมตร ทางพล.ต.บัญชา ดุริยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการด้วยตัวเองให้มีการตรวจเช็คสภาพลม การจัดกำลังพลเข้า-ออก ไปดับไฟเพื่อความปลอดภัย ให้ทางตำรวจจัดระบบการจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ กำลังพลเข้าออกได้โดยสะดวก

พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลแม่จัน ตั้งศูนย์รองรับกรณีมีผู้บาดเจ็บ สิ่งสำคัญคือได้รับได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโรงครัว และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมไฟป่าซึ่งสร้างความขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ไฟป่าเผาวอด "ดอยจระเข้" กว่า 1 พันไร่ลามใกล้ชุมชน อ.แม่จัน

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

 

ใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยดับไฟบนภูเขาสูง 

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน กล่าวว่า ชุดดับไฟป่าที่สนธิกำลังจากทุกฝ่ายได้เร่งดับบนดอยตั้ง แต่ช่วง จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วบางส่วน บริเวณหมู่บ้านแม่เฟือง หมู่ 5 และหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 6 ส่วนหมู่บ้านป่าตึง หมู่ 7 และหมู่บ้านป่ากุ่ม หมู่ 8 ต.ป่าตึง ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ

พร้อมจัดชุดเฝ้าระวังจุดที่รุนแรงที่สุดคือจุดสูงสุดของดอยจระเข้​ และบริเวณน้ำตกตาดทอง เขตหมู่บ้านป่าตึง ทางพื้นที่ได้มีการทำแนวกันไฟเดิมเอาไว้รองรับ จึงไม่น่าห่วงว่าจะลามออกมาแต่จะพยายามควบคุมเพลิงเอาไว้ ซึ่งกองทัพได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ MI-17 จากกองบิน 41 กรมการบิน ศูนย์การบินทหารบก ลำเลียงน้ำครั้งละ 3,500 ลิตร ไปโปรยตามพื้นเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมแนวกันไฟ และรถดับเพลิงของหน่วยงานต่างๆ คาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

 

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ขยายเวลาห้ามเผาพื้นที่การเกษตรถึง 30 เม.ย.นี้ 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอแม่จัน กล่าวว่า ขณะนี้จุดเกิดไฟป่า เหลือเพียง 2 จุด คือ ส่วนหัว และ ส่วนกลางของดอยจรเข้ คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว หลังกองทัพบกจัดส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนโปรยน้ำทางอากาศ และ มีการบูรณาการกำลังร่วมกันกว่า 1,500 นาย เข้าปฎิบัติภารกิจ รวมได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโรงครัวและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมไฟป่า

ทั้งนี้ จ.เชียงราย มีจุดความร้อน 291 จุด มากที่สุดใน 9 จังหวัดภาคเหนือและถือว่าจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด นับตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา จึงขอความร่วมประชาชนงดเผาในพื้นที่โล่งพื้นที่การเกษตร และ เขตป่า เพื่อลดจุดความร้อนและค่าฝุ่นละอองในอากาศ โดยประกาศห้ามเผาของจังหวัดเชียงรายจะสิ้นสุดในวันนี้ ได้ขยายเวลาไปถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟไม่ดับไม่กลับบ้าน! "โซเชียล" ให้กำลังทีมดับไฟป่าไม่หยุดสงกรานต์

 

 

 

 


ไฟไม่ดับไม่กลับบ้าน! "โซเชียล" ให้กำลังทีมดับไฟป่าไม่หยุดสงกรานต์

Mon, 15 Apr 2019 13:09:00

วันนี้ (15 เม.ย.2562) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า โดยระบุว่า #ภารกิจดับไฟป่า!!! ภาพภารกิจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนัก ยังต้องทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง #ขอให้ปลอดภัย #ขอให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

โดยกรมอุทยานฯนำภาพการทำงานที่ต้องเสี่ยงภัยท่ามกลางไฟป่าที่ลุกไหม้ และเจ้าหน้านั่งล้อมวงกินอาหารแบบเรียบง่าย ทั้งนี้มีผู้เข้ามาให้กำลังและส่งข้อความสู้ๆ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักและเสี่ยงอันตราย และให้ทุกคนปลอดภัยจากภารกิจนี้

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ต้องทำงานไม่มีวันหยุด โดยขณะนี้ยังคงเกิดไฟป่าลุกลาม บนดอยจระเข้ ขุนเขาที่เป็นรอยต่อระหว่าง อ.เมืองเชียงราย กับ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยไฟได้ค่อยๆ โหมลุกไหม้อย่างหนักบนภูเขาสูงในฝั่ง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ออกประกาศของกองบัญชาการควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เรื่องขยายระยะเวลาการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด จากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 15 เม.ย.นี้ ให้งดการเผาไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ เพื่อให้การควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง หลังสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ยังคงมีความรุนแรงและอยู่ในขั้นวิกฤต

อ่านข่าวทีเกี่ยวข้อง ไฟป่าเผาวอด "ดอยจระเข้" กว่า 1 พันไร่ลามใกล้ชุมชน อ.แม่จัน

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยชีวิตเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กล่าวว่า ตามที่พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง รวมทั้งทรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละ

โดยทางรัฐบาลได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งเร่งหยุดการลุกลามของไฟป่า ที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ ซึ่งกรมอุทยานฯ สนธิกำลังเจ้าหน้า ที่ รวมทั้งความร่วมมือจากจิตอาสามาจากชุมชนหมู่บ้านเข้าร่วมดับไฟป่า  

ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาประสบอุบัติเหตุจากการปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่าทั้งบาดเจ็บ เล็กน้อยไป จนถึงขั้นสาหัสขณะที่บางคนถึงแก่ชีวิต เช่น กรณีนายวิเชียร ภาณุเรศ พนักงานดับไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ เส้นเลือดฝอยในสมองแตก ได้มาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนการควบคุมไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ ท้องที่ จ.ลำปาง

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรณีการเสียชีวิตของนายจำลอง อาทะ อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านแม่แก้วกลาง ม.19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยลาดตระเวนไฟป่า บริเวณป่าดอยพระ บาท ต.แม่อ้อ กรณีของนายเรด้า นาดี พนักงานดับไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เนินหอม พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

กรมอุทยาน พร้อมดูแลเยียวยา และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเข้าร่วมดับไฟป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่าอย่างเต็มที่

 

 


ไฟป่าเผาวอด "ดอยจระเข้" กว่า 1 พันไร่ลามใกล้ชุมชน อ.แม่จัน

Mon, 15 Apr 2019 12:31:00

วันนี้(15 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดไฟป่าลุกไหม้บนดอยจระเข้ ขุนเขาที่เป็นรอยต่อระหว่าง อ.เมืองเชียงราย กับ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยไฟได้ค่อยๆ โหมลุกไหม้อย่างหนักบนภูเขาสูงในฝั่ง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย โดยมองเห็นเปลวไฟในยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจนก่อนที่ไฟจะลามข้ามเขตยอดเขาไปทาง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ทำให้ภูเขาทั้งลูกแดงฉานไปด้วยเปลวไฟ

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อาสาสมัคร ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตลอดจนชาวบ้านนับ 1,000 คน ได้จัดตั้งจุดปฎิบัติการเฉพาะกิจขึ้นที่วัดป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อระดมกำลังเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกไหม้บนดอยจระเข้ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยไฟป่าลุกไหม้จากพื้นที่ต.ท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย ก่อนจะลุกลามข้ามยอดเขาไปทาง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน และโรงพยาบาลแม่จัน ทำให้มีพื้นที่เสียหายกว้างกว่า 1,000 ไร่

ล่าสุดพบว่าเพลิงที่ลุกไหม้อย่างหนักได้เบาบางลง แต่ยังเห็นกลุ่มควุันไฟเกิดขึ้นหลายจุดเกือบทั่วเทือกเขาดอยจระเข้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้สามารถควคุมสถานการณ์ให้การเผาไหม้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้แล้ว

เหลือเพียงการนำกำลังเข้าไปทำการดับไฟที่ยังไม่มอด เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้น หรือลุกลามไปยังพื้นที่อื่น แต่ด้วยเป็นสันเขาสูงอาจต้องใช้เวลาในการดับไฟ

 

ภาพ: PR.Chiangrai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ภาพ: PR.Chiangrai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

รองแม่ทัพภาคที่ 3 สั่งหามือเผาป่า 


พล.ต.บัญชา ดุริยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าควบคุมปฏิบัติการดับไฟ พร้อมกับมอบหมายให้ทางหน่วยทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย และกองกำลังผาเมือง ได้นำกำลังเข้าประสานงานร่วมกับนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน เพื่อเร่งสกัดกั้นไฟป่าไม่ให้ลุกลามสู่เขตชุมชน และ เขตป่าของอ.แม่ฟ้าหลวง

นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์เอ็มไอ 17 และเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าสนับสนุนโปรยน้ำทางอากาศ โดยใช้แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำถ้ำเสือที่มีความลึกประมาณ 3-5 เมตรรองรับ  

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามหาตัวคนเผาป่า เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ ที่เกิดไฟป่าทั่วจังหวัดพร้อมกัน อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

 

ภาพ : PR.Chiangrai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ภาพ : PR.Chiangrai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

แนวโน้มฝุ่นพิษ 9 จังหวัดภาคเหนือเริ่มดีขึ้น

ด้านกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัดดีขึ้น โดยมีค่าลดลงเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ฝุ่น PM2.5 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากวานนี้ (14 เม.ย.) 183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้ง 9 จังหวัด หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่ได้ช่วยกันแก้ไขปีญหา รวมทั้งอาสาสมัครที่ได้ต่อสู้ ส่วนหนึ่งแลกกับชีวิตเพื่อป้องกันไฟป่า 

 

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

 

 


ช่วยลูกนก 3 ตัวรอดตายจากไฟป่าภูชี้ฟ้า

Sun, 14 Apr 2019 14:03:00

วันนี้ (14 เม.ย.2562) เฟซบุ๊กส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยแพร่ภาพลูกนกในรังรอดตายจากไฟป่า หลังเจ้าหน้าที่และเครือข่ายช่วยกันควบคุมไฟไม่ให้ข้ามจากประเทศเพื่อนบ้านได้สำเร็จ

นายสราวุธ ค้อมคำพันธ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้านร่มฟ้าไทย ช่วยกันทำแนวกันไฟ ไม่ให้ไฟข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยเจ้าหน้าที่ยังได้ช่วยเหลือลูกนกไว้ได้ 3 ตัว ซึ่งอยู่ในรังห่างจุดที่ไฟไหม้ประมาณ 20 เมตร

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมไฟข้างทางบริเวณฟาร์มทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใช้เวลา 15 นาทีจึงสามาถควบคุมไฟไว้ได้

 

 

 


"ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าหลงโขลงกินนมแม่บุญธรรม

Fri, 12 Apr 2019 17:09:00

วันนี้ (12 เม.ย.2562) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยแพร่คลิปลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" ดูดนมแม่พลอย ซึ่งเป็นแม่ช้างบุญธรรม หลังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และเจ้าหน้าที่ประจำบ้านช้างคชอาณาจักร พยายามช่วยกันจับลูกช้างป่ากินนมจากช้างแม่ลูกอ่อน โดยหลังจากดูดนมแม่ช้างบุญธรรมอิ่มแล้ว ลูกช้างป่าก็ล้มตัวลงนอนสะบัดหูด้วยความสบายใจ

 

ลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" ถูกส่งตัวมาดูแลที่โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ ต.กะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อให้ได้กินนมจากแม่ช้าง ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกระจายกำลังออกตามหาแม่ช้างป่า หลังลูกช้างป่าพลัดหลงกับโขลงช้างเนื่องจากตกบ่อเกรอะของชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนไพศาล อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ และชาวบ้านได้ช่วยกันช่วยเหลือลูกช้างป่าขึ้นจากบ่อเกรอะและนำตัวมารักษา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำลูกช้างไปดูแลที่บริเวณป่าสองพัน เพื่อรอให้แม่ช้างมารับกลับโขลง แต่แม่ช้างก็ยังไม่มารับ กระทั่งถูกส่งตัวมาดูแลที่โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช่วย "ลูกช้างตกท่อ" ล่าสุดแข็งแรงดี รอแม่รับกลับป่า

ส่งลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" รักษาอาการบาดเจ็บที่สุรินทร์

ตื่นเต้น "ชบาแก้ว" ถึงสุรินทร์ เจอหน้าแม่นมแล้ว

 


ตื่นเต้น "ชบาแก้ว" ถึงสุรินทร์ เจอหน้าแม่นมแล้ว

Thu, 11 Apr 2019 11:33:00

วันนี้ (11 เม.ย.2562) เพจส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความ ระบุว่า "ตื่นเต้นทั้งชบาแก้วและแม่นม" โดยเมื่อเวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายชบาแก้ว ช้างเพศผู้ อายุ 8-12 เดือน น้ำหนัก 80 กิโลกรัม มายังโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ ต.กะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อนำมาดูแลและให้ชบาแก้วได้กินนมจากแม่ช้าง ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกระจายกำลังออกลาดตระเวนตามหาแม่ช้างป่ามารับชบาแก้วต่อไป

 

 

ก่อนหน้านี้ นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ รายงานว่า เจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยเหลือลูกช้างป่าตกท่อ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา จากนั้นเฝ้าสังเกตการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิดบริเวณป่าสองพัน ท้องที่บ้านโนนไพศาล อ.บุ่งคล้า เพื่อรอแม่ช้างมารับกลับเข้าโขลง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตั้งชื่อลูกช้างตัวดังกล่าวว่า "ชบาแก้ว" และย้ายมาอยู่ในคอกชั่วคราวที่หน่วยพิทักษ์ป่าโคกกว้าง เนื่องจากลูกช้างมีอาการอ่อนเพลีย อาจเกิดจากกินนมไม่เพียงพอหลังพลัดพรากกับแม่ช้าง ประกอบกับมีแผลตามลำตัวและมีหนองบริเวณสะดือ จนเกิดอาการคันตามแผลสังเกต จากนั้นสัตวแพทย์ล้างแผลและให้ยา รวมทั้งกินนมขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร พบว่าช้างชบาแก้วอารมณ์ดีขึ้น สะบัดใบหูไปมาและเล่นกับเจ้าหน้าที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช่วย "ลูกช้างตกท่อ" ล่าสุดแข็งแรงดี รอแม่รับกลับป่า 

ส่งลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" รักษาอาการบาดเจ็บที่สุรินทร์ 


"วิเชียร ภาณุเรศ" พนักงานดับไฟป่า ที่ จ.ลำปาง เสียชีวิตแล้ว

Thu, 11 Apr 2019 09:34:00

วันนี้ (11 เม.ย.62) เมื่อ เวลา 06.09 น. เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับแจ้ง จากสมาชิกแฟนเพจ นามว่า บิณ ขอเหนี่ยวกลาง ว่า นายวิเชียร ภาณุเรศ อายุ 52 ปี พนักงานดับไฟป่า ตำแหน่งบุคคลภายนอก (ค่าตอบแทน) ประจำสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ ซึ่งได้มาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนการควบคุมไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ ท้องที่ จ.ลำปาง ซึ่งมีอาการเส้นเลือดฝอยในสมองแตก และเข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อ.เมืองลำปาง ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2562 นั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 05.18 น นายวิเชียร ภาณุเรศได้เสียชีวิตไปอย่างสงบแล้ว ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากสำหรับศพนายวิเชียร ภาณุเรศ จะมีการนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต่อไป

เพจกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ของคุณวิเชียร พนักงานดับไฟป่า ที่ต้องสูญเสีย หัวหน้าครอบครัวบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของทุกคน มา ณ ที่นี่ด้วย

 

 


ส่งลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" รักษาอาการบาดเจ็บที่สุรินทร์

Thu, 11 Apr 2019 08:10:00

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสัตวแพทย์จากศูนย์คชบาล จ.ลำปาง สัตวแพทย์จากกรมอุทยานและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ช่วยกันส่งต่อลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" ที่ได้รับบาดเจ็บจากการตกลงไปในบ่อเกรอะของชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนไพศาล ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา

 

เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำลูกช้างป่าขึ้นรถกระบะของกองร้อย อส.บุ่งคล้า และมีเจ้าหน้าที่อีก 2 คนคอยดูแล นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของคณะสัตวแพทย์ขับตาม โดยมุ่งหน้าเข้าโครงการคชอาณาจักร ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือช้างโดยเฉพาะ มีทั้งทีมแพทย์ อุปกรณ์ สถานที่และแม่เลี้ยงรับที่จะมีน้ำนมให้ลูกช้างได้กินตลอด คาดว่าจะถึงโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เช้าวันนี้ (11 เม.ย.)

 

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าสังเกตอาการของลูกช้างป่า เพื่อรอแม่ช้างมารับกลับเข้าโขลง แต่ก็ไม่มีท่าทีว่าแม่ช้างจะกลับมารับลูกแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวลูกช้างมาดูแลอย่างใกล้ชิดที่หน่วยพิทักษ์ป่าโคกกว้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และตั้งชื่อให้ว่า "ชบาแก้ว" กระทั่งถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช่วย "ลูกช้างตกท่อ" ล่าสุดแข็งแรงดี รอแม่รับกลับป่า

 


ร่วมส่งกำลังใจจนท. "ดับไฟป่า" เส้นเลือดสมองแตก อาการทรุด

Tue, 9 Apr 2019 12:44:00

วันนี้(9 เม.ย.2562) เพจเฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช โพสต์ข้อความว่า "ร่วมส่งกำลังใจ! เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ช่วยปฏิบัติงาน จ.ลำปาง อาการทรุดหนักหลังพบเส้นเลือดแตกในสมอง"

โดยนายศิริวัฒน์ ศรีสาผา หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน ที่ 3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา ราย งานว่า เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า นายวิเชียร ภาณุเรศ พนักงานดับไฟป่า ประจำสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ ที่มาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนการควบคุมไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือท้องที่ จ.ลำปาง จุดสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท - ม่อนพระยาแช่ จ.ลำปาง เกิดป่วยกระทันหันมีอาการปวดท้อง ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและอาเจียน

หลังจากส่งตัวมาที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ ตรวจรักษาเบื้องต้น นายวิเชียร มีความดันในร่างกายสูงมาก จนทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตก จากนั้นจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ศูนย์ ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

เบื้องต้นแพทย์แจ้งให้ทราบว่า นายวิเชียรมีอาการที่หนักมาก อยู่ในขั้นโคม่า ร่างกายไม่ตอบสนอง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา โอกาสที่จะหายและกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมน้อยมากแทบจะไม่มีความหวัง ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู

ส่วนญาติพี่น้อง และภรรยาของนายวิเชียร ที่มีบ้านอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ทราบเรื่องแล้ว กำลังอยู่เดินทางจากภูมิลำเนามา จ.ลำปาง คาดว่าจะเดินทางมาถึงช่วงบ่ายของวันนี้

 


ฝุ่น PM2.5: ข่าวดี! ครบ 7 วันฝุ่นเหนือแนวโน้มดีขึ้น

Tue, 9 Apr 2019 11:56:00

วันนี้ (9 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งครบ 7 วันตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ขีดเส้นให้แก้ไขปัญหาฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเน้นย้ำเร่งดับไฟป่า และหยุดการลอบเผา ซึ่งจะช่วยให้ฝุ่นควันลดลง คุณภาพอากาศดีขึ้น

เบื้องต้นพบว่า จุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือลดลง และคุณภาพอากาศวันนี้ ดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อน แม้จะยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานว่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา คุณภาพอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน วัดได้ 272 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) รายงานจุดความร้อน  9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เปรียบเทียบตั้งแต่วันที่ 2-9 เม.ย.ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อ 02.45 น.พบจุดความร้อน  231 จุด คือที่เชียงราย 39 จุด แม่ฮ่องสอน 36 จุด น่าน 32 จุด พะเยา 31 จุด เชียงใหม่ 27 จุด ลดลงจากเมื่อวานนี้ วานนี้ 46 จุด ลำปาง 27 จุด ตาก 14 จุด  แพร่ 7 จุด 

 

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เครื่องบินขนน้ำ100 เที่ยวดับไฟป่า​แม่ฮ่องสอน 


เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนานนับเดือน

โดยสั่งการให้หยุดไฟป่าและการลักลอบเผาให้เห็นผลใน 7 วัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนทั้งการรายงานพื้นที่เกิดไฟป่า จัดทีมสนธิกำลังทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครองและจิตอาสา ส่งเข้าพื้นที่เสี่ยงและฝังตัวในป่าเป็นเวลา 7 วัน เพื่อรายงานจุดเพลิงไหม้ พร้อมประสานเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ

นายมิตร​ อุตมะ​ ผู้อำนวยการ​ส่วน​อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร​ พร้อมด้วยนายจีร​ศักดิ์​ ทิพ​ยวงศ์​ หัวหน้าเขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​สาละ​วิน​ นายยุทธนา​ ศรี​เงิน​งาม​ หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติ​สาละ​วิน บินสำรวจพื้นที่​รักษาพันธุ์​สัตว์ป่า​สาละ​วิน​ อุทยานแห่งชาติสาละวิน​ พบจุดไฟป่า​ ที่บ้านแม่สามแลบ​ จ.แม่ฮ่องสอน จึงสนับสนุน​ดับไฟป่า​ โดย​ใช้อากาศยาน​บรรทุกน้ำ​ดับไฟป่า​ ​100 เที่ยวดับไฟ​พื้น​ที่ประมาณ​ 500 ไร่​ และสามารถควบคุมไฟได้​ เวลา​ 17.45 น.

 

 

 


"เป่าดับกันสักที" ประทับใจอวยพรวันเกิด จนท.กลางภารกิจดับไฟป่า

Mon, 8 Apr 2019 14:35:00

วันนี้ (8 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงาน เฟซบุ๊กส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำคลิปความยาวประมาณ 20 วินาที เป็นภาพที่สร้างความประทับใจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก พร้อมชุดศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าแม่งอน และทหาร ช่วยกันดับไฟป่าในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โดยในวันดังกล่าวตรงกับวันเกิดของเจ้าหน้าที่ในทีม ทุกคนต่างช่วยกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจ และผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่ต้องทำงานท่ามกลางเปลวไฟ

โดยข้อความระบุ "สุขสันต์วันเกิดนะน้องชาย @อย่าได้หวังร่มเงา จากใบไม้แห้ง ไม่มีไรจะให้นายนอกจากความเหน็ดเหนื่อย...สู้ๆละกัน"

ทั้งนี้ยังระบุอีกว่าจาการสอบถามไปยังเจ้าของคลิป พบว่า ไฟป่าจุดดังกล่าวดับลงแล้ว ก่อนจะโพสต์ข้อความว่า "#เป่าดับกันสักที เทียนวันเกิดน้องหนาน ขอบคุณทุกนายที่ช่วยดับเทียนอันใหญ่ เคียงบ่าเคียงไหล่กันพี่น้องผู้พิทักษ์ แห่ง หน่วยพิทักษ์อช.ดอยผ้าห่มปก ดป.5 ซุยถัง #ทีมงานใบไม้แห้ง

หลังจากมีการนำคลิปออกมาเผยแพร่ มีผู้เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดจำนวนมาก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดับไฟป่าทีเสียสละ  

 

 

 

 


ฝุ่น PM2.5 : “ยักษ์เขียว” เดินเครื่อง 100 % ดูดฝุ่นพิษเชียงใหม่

Mon, 8 Apr 2019 13:38:00

วันนี้ (8 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 หรือ ยักษ์เขียว ของกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ จ.ขอนแก่น ที่ติดตั้งไว้บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ จะเปิดเดินเครื่อง 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 12.00 น.

หลังจากเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ และได้ติดตั้งเครื่องพร้อมทดลองเดินเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 พบว่าประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จาก 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหลือ 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นายพัฒน์พงษ์ ภู่สิงห์ กลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 มีคุณสมบัติดูดฝุ่น PM 2.5 ในรัศมี 2-3 ตารางกิโลเมตร สามารถช่วยฟอกอากาศได้ 7 แสนลูกบาศก์คิวต่อวัน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ และระบบกระแสไฟฟ้าทั่วไป เครื่องดังกล่าวใช้งบประมาณตัวละ 4 แสนบาท

 

ทั้งนี้ การทำงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ด้านบนเป็นตัวดูดอากาศ อากาศจะเข้าสู่ระบบบำบัดด้วยพัดลมและระบบน้ำ เพื่อสลายฝุ่นละอองด้วยหลักวิศวกรรม และบริเวณด้านล่างเป็นส่วนปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา พร้อม ๆ กับจัดเก็บตะกอนและน้ำเสีย

ชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ลำเลียงมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ และจะเปิดเดินเครื่องได้ในช่วงเที่ยงนี้ครับ

เชียงใหม่ได้รับผลกระทบเยอะ เผากันตลอด เราจึงเลือกมาที่นี่ เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เราจะผลักภาระให้หน่วยงานนั้น หน่วยงานนี้รับผิดชอบ คงเป็นไปไม่ได้ คงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เรายืนมือมาช่วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบจุดความร้อน หรือ hot spot 46 จุด ในพื้นที่อำเภอพร้าว เวียงแหง จอมทอง และแม่ริม ส่วนใหญ่เกิดในป่าลึกเป็นการเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า จุดใหญ่สุดอยู่ที่อำเภอแม่ริม ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับไฟ

เดินเครื่อง 100 % พบฝุ่นลดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเดินเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 อย่างเต็มที่ พบว่าค่าฝุ่นค่อย ๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหลือประมาณ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 จะติดตั้งไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ชาวเชียงใหม่ ระบุว่า อยากให้หน่วยงานในพื้นที่ต่อยอดผลิตเครื่องตัวนี้ และผลิตเครื่องขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันตัวเองของชาวบ้าน และเป็นหนึ่งทางออกในการแก้ปัญหาในอนาคต

จ.เชียงราย ยังเร่งดับไฟป่า 

ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ พบจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง เช้าวันนี้พบจุดความร้อน 305 จุด มากสุดอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 94 จุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีจุดความร้อน 22 จุด เป็นจุดเดิมที่ดับไม่สนิท 10 จุด และจุดใหม่ 12 จุด โดยเชื่อว่าเกิดจากการมีผู้ลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ คึกคะนอง และกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ เกิดแล้วลุกลามในบริเวณพื้นที่สูงชัน

เบื้องต้นมีการจัดชุดลาดตระเวนจุดเสี่ยงไฟป่าและติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเป็นหลักฐาน รวมทั้งยึดรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ริมป่า โดยหากเกิดไฟขึ้นจะเรียกชาวบ้านมาร่วมกันดับ และประณามการกระทำที่ก่อให้เกิดไฟป่า นอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน ลดการค้าของป่า

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการอย่างเข้มข้นในห้วงวันที่ 3-7 เมษายนที่ผ่านมา สามารถจับกุมดำเนินคดีผู้ลักลอบเผาป่า 4 คดี พื้นที่เสียหาย 134 ไร่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า มีความมั่นใจที่การปฏิบัติการยุติไฟป่าและฝุ่นควันจะสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน แต่ก็ยังพบมีการเผาในหลายจุด จึงให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 คน ลงพื้นที่ เพื่อให้มีการดับไฟโดยทันที และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก

พร้อมยอมรับว่าไฟไหม้บางจุดอยู่บนพื้นที่สูง ยากต่อการดับได้โดยง่าย ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 37 ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ช่วยดับไฟป่า แต่เมื่อดับจุดเดิมแล้ว ก็ยังพบการเผาไมหม้ยังจุดอื่นๆอีก


ฝุ่น PM2.5 : ชื่นชมหนุ่มพิการใจหล่อ ช่วยดับไฟป่าดอยอินทนนท์

Sun, 7 Apr 2019 11:37:00

วันนี้(7 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโซเชียล นำเรื่องราวความประทับใจผ่านคำบอกเล่าของนายกริชสยาม คงสตรี หัว หน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียง ใหม่มาเผยแพร่ โดยระบุว่าท่ามกลางสถาน การณ์ไฟป่าที่ถาโถม หมอกควันคละคลุ้งยังมี "น้องเสือ" นายสมศักดิ์ เกสรเสาวคน หนุ่มรูปหล่อผู้พิการขาขวาขาด แห่งบ้านแม่กลางหลวง บนดอยอินทนนท์ ที่ทำหน้าที่เป็นอาสาดับไฟป่า

นายกริชสยาม บอกว่า จะเห็นน้องเสือทุกครั้งที่มีควันไฟป่าเกิดขึ้น น้องเสือจะไปถึงที่นั่นพร้อมกับพี่น้องผู้รักป่าทุกคน ภาพที่เราเห็นน้องเสืออยู่บ่อยครั้ง คือ มือหนึ่งน้องเสือจะถือไม้เท้า อีกมือหนึ่งจะตะปบไฟด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ขอชื่นชม "น้องเสือ" จึงขอหยิบยกเรื่องราวดีๆจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่หลายคนเป็นห่วง และส่งความช่วยเหลือรวมถึงกำลังใจไปให้

เหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นถึงจิตใจที่เข้มแข็ง จิตอาสาของการอนุรักษ์ แม้ร่างกายของน้องเสือจะไม่พร้อมเหมือนคนอื่นทั่วไป แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาหรือข้ออ้างของการทำความดี

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช


นายไกรสร น้องชายนายสมศักดิ์ กล่าวว่า พี่ชายเคยเป็นร่างกายคนปกติ แต่ประสบอุบัติเหตุ หลายปีก่อนทำให้ขาข้างขวาพิการ แต่ที่ผ่านมาเป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเป็นอาสาสมัครป้องกัน และดับไฟป่าในชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ที่มักจะเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

แม้น้องชายจะพิการแต่ไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคในการทำงาน ไม่เป็นห่วงที่น้องมาช่วยดับไฟป่าบนภูเขาสูงชันเชื่อว่าเขามีประ สบการณ์ รู้จักการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีทำงานดับไฟป่ามานาน 10 ปี

ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่านายเสือเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานดับไฟป่าทุกปี และมีนิสัยดี ช่วยเหลืองานชุมชน แม้ว่าจะขาพิการแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานดับไฟป่าหรือเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่

น้ำน้อยพ่นไฟ

นอกจากอาสาดับไฟป่าแล้ว ยังมีเรื่องราวของเจ้าหน้าดับไฟป่า ซึ่งเฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บอกเล่าเรื่องอมยิ้มว่า มนุษย์พ่นไฟ!!! ควันหลงทำให้มีรอยยิ้ม รอยยิ้มทำให้มีความหวังความหวังทำให้มีพลังแล้วซักวันพลังจะทำให้ควันจากไฟป่าหายไป

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าห้วยน้ำดัง พบไฟไหม้อยู่ในโพรงของต้นไม้ระหว่างที่กำลังเดินทางกลับ

เจ้าหน้าที่ไม่รอช้าเพราะถ้าหากปล่อยไว้ต้นไม้เกิดล้มขึ้นมา เกรงว่าจะเกิดไฟป่าขึ้นมาอีกรอบ แต่น้ำที่เตรียมมาสำหรับดับไฟป่าหมดไปกับภารกิจแรกแล้ว จึงนำน้ำดื่มที่ตนมีอยู่มาช่วยกันพ่นดับไฟ ดูคล้ายกำลังร่ายเวทมนต์บางอย่าง โชคดีที่ไฟในโพรงนั้นพึ่งปะทุขึ้นมาจึงดับลงได้

พี่ๆ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจึงหยอกล้อกันเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าว่า "การที่เราจะดับไฟป่าได้นั้นเราต้องใช้เวทมนต์ร่วมด้วย" คลิปนี้คงทำให้ทุกคนผ่อนคลายขึ้นมาบ้าง

“ป่าไม้” ชี้ปรับทัพได้ผลแนวโน้มไฟป่าลดลง

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า หลังปรับแผนการปฎิบัติการควบคุมไฟป่า ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือใช้แผนเชิงรุกจัดชุดปฎิบัติระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการบังคับใช้กฎหมายต่อการลักลอบจุดไฟเผาป่า และการตวจสอบขยายผลคัดแยกกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ขึ้นแบ็ลกลิสต์กรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือ

แนวโน้มพบว่าสถานการณ์ดีขึ้น ข้อมูลเปรียบเทียบจุดความร้อน 9 จังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 5 เม.ย.นี้เหลือเพียง 9 จุดจากวันที่ 1 เม.ย.นี้ มีจำนวน 325 จุด มากสุด จ.เชียงใหม่ 87 จุด

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้

 

ทั้งนี้ ไฟป่าที่ยังลุกไหม้อยู่ในเขตภูเขาสูงชันห่างถนน การเดินทางดับไฟทำด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ยังชีพ เสบียงอาหารประมาณ 3 วันสลับเปลี่ยนกำลัง หากกรณีภูเขาสูงชันจะต้องส่ง ฮ.ของฝูงบินพิทักษ์ป่า เข้าเสริมทิ้งน้ำดับไฟ แต่บางจุดไม่เหมาะสมทางด้านแหล่งน้ำและทัศนวิสัยในการบิน จำเป็นต้องใช้กำลังภาคพื้นดินอย่างเดียว

การเข้าพื้นที่นอกจะดับไฟแล้วยังเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ เพื่อจะนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งระบบ เพื่อวางแผนรองรับการควบคุมไฟป่า

 


ฝุ่น PM2.5 : ดีขึ้น! "ฝุ่นเชียงใหม่" ลดลงมากสุดในรอบสัปดาห์

Sun, 7 Apr 2019 10:25:00

วันนี้ (7 เม.ย.) คุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้ามีแนวโน้มดีกว่าทุกวันในรอบสัปดาห์ สามารถมองเห็นไกลขึ้น หากเทียบค่าฝุ่น PM 2.5 ช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อวานพบว่าค่าฝุ่นลดลงกว่า 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ล่าสุด สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 60 - 155 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมค่าฝุ่นเกือบทุกพื้นที่ ลดลงจากก่อนหน้านี้ อย่างเห็นได้ชัด


ขณะที่การตรวจสอบข้อมูล PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงแบบ real-time ณ จุดที่มีการติดตั้ง DustBoy Sensor ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็หลายจุดในเชียงใหม่ ก็ยังสูงอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ


นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า เหตุผลที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังจะไม่ประกาศเขตภัยพิบัติ เพราะอาศัยงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการจ้างอาสา อพ.ปร.หมู่บ้านละ 10 คน ในพื้นที่เสี่ยง 84 ตำบล บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ แต่ปัญหาตอนนี้ คือ ยังพบการลักลอบเผา สาเหตุหลักๆ คือ หาของป่า ส่วนการป้องกันสุขภาพประชาชนตอนนี้มีการแจกหน้ากากไปแล้ว กว่า 1.9 ล้านชิ้น มีศูนย์เซฟตี้โซน ซึ่งพยายามจะกระจายให้มากที่สุดในทุกอำเภอ

พิษฝุ่น! ยกเลิกเที่ยวเชียงใหม่  8% 

อีก 5 วันที่เชียงใหม่จะมีการจัดเทศกาลสงกรานต์ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 8 ยกเลิก และเลื่อนการเดินทาง ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ยังไม่มีผลกระทบ

ส่วนทางสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ตอนนี้ห้องพักถูกจองแล้วกว่า ร้อยละ 85 ซึ่งหากสถานการณ์หมอกควันไม่ยืดเยื้อ คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากนัก

สถานการณ์ไฟป่าเหนือยังวิกฤต

ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จ.เชียงใหม่ เข้าสู่วันที่ 5 แล้ว หลังจากนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ และกำชับให้สถานการณ์ ต้องคลี่คลายภายใน 7 วัน โดยมีการจัดกำลังร่วมกัน ทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และฝ่ายปกครอง ในการเข้าพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า เพื่อทำการป้องกัน และลาดตระเวน ควบคู่กับการเข้าดับไฟ โดยพบว่าจุดความร้อน หรือ Hot Spot ยังคงขึ้นลง

ล่าสุด เมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดไฟป่าบนดอยปู่ไข่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย โดยอากาศที่แห้ง และมีกระแสลมแรง ทำให้ไฟไหม้รวดเร็ว สร้างความวิตกให้ชาวบ้านในพื้นที่

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ยังส่งผลทำให้ถนนคนเดิน บริเวณถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย มีนักท่องเที่ยวบางตา โดยนักท่องเที่ยว และพ่อค้าแม่ค้า ต่างนำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

ขณะที่ สถานการณ์ไฟป่าบริเวณ อ.ปัว จังหวัดน่าน หน่วยงานต่างๆ และชาวบ้าน ต้องเร่งดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งสร้างความเสียหายรวมกว่า 20 ไร่

ส่วนที่ จ.ลำปางชาวตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ร่วมหารือกับผู้นำหมู่บ้าน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ศาลาวัดแม่วะหลวง เพื่อทำบันทึกข้อตกลงมาตรการ ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาควันไฟป่า ให้เป็นรูปธรรมตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

 


ช่วย "ลูกช้างตกท่อ" ล่าสุดแข็งแรงดี รอแม่รับกลับป่า

Sat, 6 Apr 2019 16:48:00

วันนี้ (6 เม.ย.2562) เพจส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความ ระบุว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ. บึงกาฬ เฝ้าสังเกตการณ์และรอแม่ช้างมารับลูกช้างที่หลงโขลงเมื่อวานนี้ (5 เม.ย.) 

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว รายงานว่า วันนี้ (6 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากอำเภอบุ่งคล้า เข้ามาตรวจดูอาการและให้ยาปฏิชีวนะแก่ลูกช้างป่าที่ตกท่อและได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเมื่อวานนี้ (5เม.ย.62) อาการโดยทั่วไปพบว่าลูกช้างแข็งแรงดี

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เจ้าหน้าที่ได้ให้นมตามคำแนะนำของสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าสังเกตการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิดบริเวณป่าสองพัน ท้องที่บ้านโนนไพศาล อ.บุ่งคล้า เพื่อรอแม่ช้างมารับกลับเข้าโขลงต่อไป

สำหรับช้างตัวดังกล่าวเป็นช้างเพศผู้ อายุ 8-12 เดือน น้ำหนัก 80 กิโลกรัม สูง 88 เซนติเมตร

 


พยัคฆ์ไพรยึดคืนป่าสงวนน้ำโสม-นายูง 1,200 ไร่จากนายทุน

Sat, 6 Apr 2019 16:36:00

เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ หรือพยัคฆ์ไพร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำกำลังจากหลายภาคส่วนเข้าตรวจยึดคืนสวนปาล์ม สวนยางพาราและบ้านพักของนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำโสม-นายูง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ระบุว่า จากการเข้าตรวจสอบพบว่ามีนายทุนรายใหญ่เข้ามาถือครองที่ดิน โดยถือที่ดินรายเดียวเป็นพันไร่ ใช้วิธีการให้ชาวบ้านเป็นนอมินีถือครองแทน ก่อนรวบรวมกันเป็นแปลงขนาดใหญ่ มีการส่งคนเข้ามาดูแลและมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ "บัญชีน้ำยางพารา" ที่มียอดซื้อขายวงเงินเดือนละ 1 ล้านบาท จึงเป็นลักษณะนายทุน ไม่ใช่เป็นชาวบ้านทั่วไป