เช็ก! 5 อันดับคณะยอดนิยม TCAS รอบ 3-4

Thu, 23 May 2019 10:46:00

วันนี้ (23 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2562 ว่า ถือเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ ทปอ. สามารถจัดทำข้อมูล Big Data ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบ TCAS ทำให้เกิดข้อมูลอันเป็นที่ประจักษ์ที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสะท้อนว่า ทำไมมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ทำให้ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษารู้ว่ากำลังคนของประเทศและจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีความไม่สมดุลอย่างไร

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การดำเนินการ TCAS ปีการศึกษา 2562 ที่ดำเนินการไปทั้งสิ้น 5 รอบ และมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 70 สถาบัน มีสาขาวิชาที่ประกาศรับจำนวน 91,340 สาขาวิชา จำนวนรับ 445,364 ที่นั่ง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการในรอบที่ 4 แอดมิชชัน ที่จะประกาศผลในวันที่ 29 พ.ค.นี้

ผลการคัดเลือกใน 3 รอบที่ผ่านมา มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ มีผู้ผ่านคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 151,806 คน

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 130,140 ที่นั่ง แต่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 58,364 คิดเป็น 44.85%

รอบที่ 2 โควตา รับ 99,033 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 51,213 คน คิดเป็น 51.71%

รอบที่ 3 รับ 95,124 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 42,229 คน คิดเป็น 44%

รอบที่ 4 แอดมิชชัน รับ 91,340 ที่นั่ง

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับ 29,727 ที่นั่ง ซึ่งในรอบที่ 5 นี้ มหาวิทยาลัยจะรวบรวมจำนวนที่นั่งที่เหลือแต่ละรอบ และอาจจะประกาศเพิ่มจำนวนที่นั่งรับ

หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด TCAS รอบที่ 3        ใน 5 อันดับแรก

อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 3,151 คน จำนวนรับ 30 คน

อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 2,723 คน จำนวนรับ 30 คน

อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 2,620 คน จำนวนรับ 25 คน

อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 2,599 คน จำนวนรับ 240 คน

อันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน

หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุดใน TCAS รอบ 3

อันดับที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสมัคร 650 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:325.00

อันดับที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น)(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 477 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:238.50

อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สมัคร 927 คน จำนวนรับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1:231.75

อันดับที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว. ผู้สมัคร 1,009 จำนวนรับ 5 คน อัตราแข่งขัน 1:201.80

อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 1,680 คน จำนวนรับ 10 คน อัตราแข่งขัน 1:168.00

หลักสูตรที่มีผู้เลือกเป็นอันดับที่ 1 มากที่สุด 5 อันดับแรก TCAS รอบ 3 

อันดับที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 853 คน

อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัคร 806 คน

อันดับที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ผู้สมัคร 798 คน

อันดับที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ยัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ผู้สมัคร 691 คน

อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 675 คน

TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก

อันดับที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ผู้สมัคร 1,188 คน จำนวนรับ 96 คน

อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ผู้สมัคร 1,128 คน จำนวนรับ 35 คน

อันดับที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัคร 1,178 คน จำนวนรับ 110 คน

อันดับที่ 4 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มธ. ผู้สมัคร 1,043 คน จำนวนรับ 97 คน

อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัคร 975คน จำนวนรับ 75 คน

หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก ใน TCAS รอบ 4

อันดับที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มน. ผู้สมัคร 217 คน จำนวนรับ 1 คน อัตราแข่งขัน 1:217.00

อันดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มน. ผู้สมัคร 192 คน จำนวนรับ 1 คน อัตราแข่งขัน 1:192.00

อันดับที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ภาคปกติ มบ. ผู้สมัคร 275 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:137.50

อันดับที่ 4 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มอ. ผู้สมัคร 264 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:132.00

อันดับที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มศว.ผู้สมัคร 447 คน จำนวนรับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1:111.75

หลักสูตรที่มีจำนวนรับมากที่สุด ใน 5 อันดับ ใน TCAS รอบ 4

อันดับที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัคร 376 คน จำนวนรับ 400 คน

อันดับที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มอ. ผู้สมัคร 502 คน จำนวนรับ 400 คน

อันดับที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้สมัคร 234 คน รับจำนวน 320 คน

อันดับที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (มจพ.ปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้สมัคร 128 คน จำนวนรับ 320 คน

อันดับที่ 5 คณบริหารธุรกิจ หักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้สมัคร 18 คน จำนวนรับ 300 คน

ดร.พีรพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการ TCAS 62 รอบที่ 4 ซึ่งปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ทปอ.ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลของสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 76,408 คน จากจำนวนที่นั่งที่เปิดรับ 91,340 ที่นั่ง และอยู่ในระหว่างการประมวลผล

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังยืนยันว่า จะประกาศผลได้ในวันที่ 29 พ.ค.2562 ซึ่งเป็นกำหนดการเดิม นอกจากนี้หากมีการประกาศผลแล้ว นักเรียนที่ผิดหวังจากรอบที่ 4 อย่าพึ่งตกใจ เนื่องจากตั้งแต่รอบที่ 1-รอบที่3 มีจำนวนผู้สละสิทธิ์ค่อนข้างมาก จึงทำให้มีที่นั่งเหลือ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมที่นั่งที่เหลือในแต่ละรอบ ไปรวมไว้ในรอบที่ 5 ดังนั้น จึงมีจำนวนรับมากกว่าจำนวนที่ประกาศไว้

 

 


อดีต รปภ.มอบตัวเข้าเรียนสัตวแพทย์ จุฬาฯ

Wed, 22 May 2019 08:10:00

วันนี้ (22 พ.ค.2562 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีรพงศ์ แซ่หาญ หรือน้องวี อายุ 18 ปี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมมารดา เดินทางไปรายงานตัว เพื่อเป็นนิสิตคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากได้รับทุนจุฬาฯ ชนบท ประเภท ก. ฟรีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชุดนิสิตนักศึกษา ค่าเทอม ค่าพยาบาล และหอพัก ระหว่างศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

 

 

 

นายวีรพงศ์ เปิดเผยว่า สนใจเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์เพียงคณะเดียว โดยไม่ได้มองคณะอื่นเผื่อไว้ หากปีนี้ไม่ได้ก็ตั้งใจว่าจะสอบเข้าเรียนใหม่ปีหน้า เพราะมีความฝันอยากเป็นสัตวแพทย์ เนื่องจากเป็นคนรักสัตว์และที่บ้านมีสัตว์ปีก สุนัข หมู จำนวนมาก จึงวางแผนการเรียนตั้งแต่เด็ก ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ นอกจากนี้ยังใช้ความเชี่ยวชาญด้านออกแบบกราฟิก ประกวดการ์ตูนแอนิเมชัน ได้รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ

ขณะเดียวกัน ช่วงที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ จึงมีโอกาสได้เรียนพิเศษ ทำให้มีความพร้อมสอบเข้าชิงทุนมากขึ้น ผลจากความตั้งใจทำให้สอบได้เป็นอันดับต้นๆ ของชั้น และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92 วิชาที่ถนัด คือฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ

ผมไม่เคยเรียนพิเศษ เพราะไม่มีเงิน พอได้ทุนตอน ม.5 ผมก็เรียนพิเศษ และทบทวนบทเรียน ตั้งใจสอบให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ตั้งใจจะสอบใหม่ปีหน้า

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า เหตุผลที่ทำอาชีพรักษาความปลอดภัย เพราะเพื่อนรุ่นพี่ชวน อยากแบ่งเบาภาระแม่ที่ทำงานรับจ้างเพียงคนเดียว จึงไปสมัครเป็น รปภ.ทำงาน 12 ชั่วโมง ได้เงินวันละ 450 บาทให้แม่หมด

 

 

 

สำหรับนายวีรพงศ์ ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อออนไลน์ หลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ใช้เวลาช่วงปิดเทอมไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รปภ.สอบติดสัตวแพทย์ จุฬาฯ เตรียมเข้ารายงานตัว 

ชื่นชม หนุ่มวัย 18 ปี รปภ.สอบติดสัตวแพทย์ จุฬาฯ 

 


ข่าวดี ! มธ. เพิ่มจำนวนรับ TCAS รอบที่ 4

Sat, 18 May 2019 16:40:00

วันนี้ (18 พ.ค.2562) 2562 เว็บไซต์รับสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่เอกสาร และประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 4

โดยระบุว่า ข่าวดี! เพิ่มจำนวนรับรอบที่ 4 แล้วน้อง ๆ ที่กำลังลังเลว่าจะยื่น TCAS รอบที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดีมั้ย? กลัวไม่ติดจังตอนนี้เราเพิ่มจำนวนรับรอบที่ 4 แล้ว จากการตรวจสอบพบว่า ทุกคณะที่รับจำนวนเพิ่มแผนรับ 3,794 คน จากแผนเดิม 2,040 คน โดยสามารถดูจำนวนรับของแต่ละคณะ สาขาวิชา และรูปแบบการสมัครที่เปิดรับ สามารถดูได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2019051713573472.pdf

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

#Dek62 วุ่น! TCAS รอบ 3 ไม่ประกาศคะแนนต่ำสุด-นับแต้มคนละกฎ

 

 

 

 


ไล่ออก อดีต ผอ.โรงเรียน ให้เด็กกินขนมจีนราดน้ำปลา

Thu, 16 May 2019 10:41:00

จากกรณีมีการแชร์คลิปเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กินเส้นขนมจีนคลุกน้ำปลาเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีคำสั่งย้ายนายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ไปช่วยราชการ พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2562

วันที่ 15 พ.ค.2562 นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติไล่ออกนายสมเชาว์ ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ในความผิด 6 ข้อหา โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.2561 ขณะนี้ส่งผลวินิจฉัยและมติการสอบสวนวินัยร้ายแรงไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ซึ่งนายสมเชาว์มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งภายใน 30 วัน

สำหรับมูลความผิดของนายสมเชาว์ ที่คณะกรรมการตรวจขสอบมีทั้งสิ้น 10 ประเด็น เป็นประเด็นวินัยร้ายแรง 5 เรื่อง ประกอบด้วย ทุจริตอาหารกลางวัน การจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้า การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันของโรงเรียน อนุญาตให้ขายน้ำอัดลมในโรงเรียน และโครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน ส่วนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 1 เรื่อง คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการเปลี่ยนวัสดุบางรายการ โดยไม่ชี้แจงข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งผิดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนอีก 4 เรื่อง เช่น การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไม่เข้าข่ายความผิดวินัย


ได้ผล! หักเงินเดือน ขรก.ใช้หนี้ กยศ. ได้คืนเดือนละ 420 ล้านบาท

Mon, 13 May 2019 13:10:00

วันนี้ (13 พ.ค.2562) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึง ความก้าวหน้าในการตามหนี้จากผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผิดนัดชำระหนี้ จนต้องออกมาตรการให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. นำส่งกรมสรรพากร โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

ล่าสุด ได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางที่ดูแลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการส่วนกลางเดือนละ 160,000 คน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่น ได้ดำเนินการหักเงินเดือนข้าราชการเพื่อนำส่ง กยศ.รวมเป็นเงินเดือนละกว่า 420 ล้านบาท

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเริ่มหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจและเอกชนรายใหญ่ คาดว่า ตลอดปีนี้ กยศ. จะสามารถจัดเก็บหนี้จากการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนได้รวมกว่า 6,000 ล้านบาท


เปิดเทอมนี้ ผู้ปกครอง เครียดแค่ไหน?

Mon, 13 May 2019 10:53:00

วันนี้ (13 พ.ค.2562) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัดระดับความเครียดของผู้ปกครอง ช่วงใกล้เปิดเทอม” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา ทั้งสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 1,149 คน

ผลสำรวจพบว่า ความเห็นต่อค่าใช้จ่ายในช่วงใกล้เปิดเทอมของบุตรหลานในปีนี้ทำให้เกิดความเครียดมากน้อยเพียงใด มีดังนี้ 

ปัญหาหลักที่ผู้ปกครองพบเจอในช่วงใกล้เปิดเทอมปีนี้ 

 

 

ผู้ปกครองเตรียมเงินค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมปีนี้

หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วสภาพการเงินปัญหาในช่วงเปิดเทอมเป็นอย่างไร

เรื่องที่อยากให้ภาครัฐส่งเสริมช่วยเหลือด้านการศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก

 

ยอมรับค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ผู้ปกครองคนหนึ่ง ที่เพิ่งมีบุตรหลานเข้าเรียนชั้นป.1 ในโรงเรียนเอกชน ระบุว่า เนื่องจากต้องการให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงต้องเตรียมรายจ่ายค่าเทอมการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว ของโรงเรียนในสังกัดรัฐ เนื่องจากเข้าเรียนเทอมแรก จึงต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ทั้งค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ารถรับส่ง

แม้ว่าจะเตรียมเงินสำรองไว้จำนวนหนึ่ง แต่ยอมรับว่าเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นบาท 

นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าบุตรหลานจะได้รับการเรียนการสอนที่เต็มศักยภาพหรือไม่ เนื่องจากโรงเรียนมีห้องเรียนมาก เพื่อให้รับจำนวนนักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึงบุตรหลานอาจจะไม่ได้รับการดูแลทั่วถึงเพียงพอ

 


ตำรวจ 3,000 นาย ดูแลจราจรรับเปิดเทอม

Mon, 13 May 2019 10:52:00

วันนี้ (13 พ.ค.62) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบสถานศึกษา ซึ่งจะทยอยเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันนี้ โดยสั่งระดมกำลังตำรวจจราจรกว่า 3,000 นาย ไว้รับมือการจราจรติดขัด น้อยกว่าปีที่แล้วที่เตรียมกำลังไว้ 4,000 นาย

ขณะที่ในเวลา 10.00 น. จะมีประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกจราจรช่วงเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ที่กองบังคับการตำรวจจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต เน้นย้ำ 3 โซนหลัก ที่มักมีปัญหาการจราจรหน้าสถานศึกษา คือ โซน 1 ถนนสามเสน ราชวิถี สิรินธร โซน 2 ถนนสุขุมวิท ทองหล่อ เพชรบุรี และโซน 3 ถนนสีลม สาทร โดยจะดูแลการจราจรรอบโรงเรียน จัดที่จอดรถรองรับ และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการรับส่งบุตร แต่ยังมีความกังวลในเรื่องสภาพอากาศเพราะหากฝนตกอาจส่งผลกระทบได้

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ระบุว่า ฝากผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนสถานศึกษาแห่งใหม่ ให้ศึกษาระบบเส้นทางในการรับส่งบุตรหลาน เพื่อใช้เวลาน้อยที่สุด รวมถึงการแสดงความรักให้เรียบร้อยตั้งแต่ที่บ้านหรือในรถ พร้อมขอความร่วมมือทางโรงเรียนจัดอาสาสมัคร นักเรียนโต หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ช่วยรับดูแลเด็กเล็กจากผู้ปกครองเข้าโรงเรียน

ก่อนหน้านี้ กรุงเทพมหานครประสานไปยังกองบังคับการตำรวจจราจร หารือมาตรการรับมือการจราจรในช่วงวันเปิดภาคเรียน โดย กทม.จะขอพื้นที่คืนจากการก่อสร้างต่างๆ อาทิ การทำถนน การก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ ไม่ให้วางสิ่งของเกะกะบนทางเท้า

 


เตือนซ้ำรอย เปิดเทอม "ลืม" นักเรียนในรถ

Mon, 13 May 2019 09:28:00

วานนี้ (12 พ.ค.2562) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเริ่มเปิดภาคเรียนตามปกติแล้ว ซึ่งผู้ปกครองและครูอาจารย์ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและในศูนย์เด็กเล็ก ทั้งรถรับส่งเด็กนักเรียน และรถของผู้ปกครองเอง ที่หากเกิดเหตุแล้วอาจเสี่ยงทำให้เด็กเสียชีวิตได้ 

จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ในช่วง 5 ปี (ปี 2557 - 2561) พบว่า มีเหตุการณ์ที่เด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถจำนวน 106 เหตุการณ์ เด็กเสียชีวิตทั้งหมด 5 คน เป็นเพศหญิง 3 คน เพศชาย 2 คน อายุอยู่ระหว่าง 3 - 6 ปี โดยเกิดเหตุขึ้นในรถรับจ้างรับส่งนักเรียน 4 คน และรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คน ทั้งหมดถูกลืมทิ้งไว้ในรถนานกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยเกิดขึ้นขณะเด็กนอนหลับและจอดรถไว้หลังจากรับส่งนักเรียนเสร็จ


นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลการทดสอบกรณีเด็กติดในรถ (จอดรถกลางแดด) ของศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า เด็กส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ แต่เป็นเพราะความร้อนภายในรถที่สูงขึ้น หากเด็กติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดด 5 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้ 10 นาที ร่างกายจะยิ่งแย่ และ 30 นาที เด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ช็อก หมดสติ สมองบวมตามมา จากนั้นอาจหยุดหายใจ อวัยวะทุกอย่างก็จะหยุดทำงาน และอาจเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ ขอแนะนำผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และครูอาจารย์ ให้เตือนตนเอง ใน 3 ข้อควรจำ เพื่อป้องกันการลืมเด็กในรถ ดังนี้ “นับ ตรวจตรา อย่าประมาท” ได้แก่ 1.นับ จำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง 2.ตรวจตรา ก่อนล็อกประตูรถ ตรวจดูให้ทั่วรถ 3.อย่าประมาท อย่าทิ้งเด็กไว้เพียงลำพัง แม้ว่าจะลงไปทำธุระเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม

นอกจากนี้ ครูและผู้ปกครอง ควรสอนให้เด็กรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือโดยการกดแตรรถ เป็นต้น หากพบเห็นเด็กถูกลืมไว้ในรถ ขอให้เรียกหาเจ้าของรถ เพื่อให้มาเปิดรถโดยเร็ว ถ้าหากไม่พบเจ้าของรถ ก็ขอให้คนรอบข้างช่วยเหลือ และโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 


#Dek62 วุ่น! TCAS รอบ 3 ไม่ประกาศคะแนนต่ำสุด-นับแต้มคนละกฎ

Fri, 10 May 2019 18:06:00

วานนี้ (9 พ.ค.2562) นายมนัส อ่อนสังข์ (ลาเต้) บรรณาธิการข่าวการศึกษา เว็บไซต์ DEK-D.com ได้ทวีตข้อความ ระบุว่า ต้องการให้แต่ละมหาลัย เปิดเผยคะแนนต่ำสุดของ TCAS รอบ 3 ที่เพิ่งประกาศผลไป เนื่องจากพบกรณีผิดปกติ

กรณีแรก คะแนนสูงมาก แต่หลุดหมด ในส่วนนี้เป็นไปได้ เนื่องจากคณะนั้นอาจมีคนเลือกจำนวนมาก แต่มีข้อสงสัย คือ คะแนนน้องคนนี้สูงกว่า คะแนนต่ำสุดรอบของ TCAS รอบ 3/1 ของปีก่อน ซึ่งรอบ 3/1 เป็นรอบคะแนนคนกั๊กที่ ซึ่งสูงมาก แต่ก็ยังหลุด

ส่วนกรณีที่สอง น้องก็หลุดหมด แต่ไปคุยกับเพื่อนที่ได้คะแนนน้อยกว่าและเลือกคณะเดียวกัน แต่เพื่อนติด จึงบอกให้น้องเช็กให้ดี กรอกครบ กดครบ คะแนนผ่านเกณฑ์ใช่ไหม สรุปผ่านหมด แต่สงสัยว่า เพื่อนน้องเลือกไว้อันดับ 1 และน้องเลือกไว้อันดับ 4 ตามกฏ คะแนนสูงกว่าจะมีสิทธิ์กว่า แต่เหตุใดน้องคนดังกล่าวจึงไม่ติด


ทั้งนี้ ตามกฏเลือกคณะแบบจัดอันดับ หลักสากลจะดูที่คะแนนมาก่อนครับ ทั้ง กสพท. และแอดมิชชั่น จะยึดตามกฏนี้ แต่กฎนี้ก็สามารถมีเงื่อนไขเพิ่มได้ หากคณะนั้นจะขอพิจารณาตามอันดับก่อน แต่จะต้องมีการแจ้งประกาศให้ทราบ โดยในกรณีนี้ นายมนัส ได้ตรวจสอบจากระเบียบการฉบับทางการในไฟล์ https://www.tuadmissions.in.th/img/2018122814451427.pdf ซึ่งไม่มีการแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประกาศผล TCAS รอบ 3 หากเปรียบให้เห็นภาพ คือคูหาเลือกตั้งขึ้นป้ายว่าพรรคไหนได้ แต่ไม่มีแต้มบอกว่าได้กี่คะแนน พรรครองลงมาได้เท่าไหร่ก็ไม่บอก มีคนแจ้งว่าเขตนี้ทุจริตก็ตรวจสอบไม่ได้ และที่พีคสุด บางคูหานับแต้มคนละกฎกัน  อยากสะท้อนว่านี่คือสิ่งที่เด็กไทย #dek62 กำลังเจอครับ

นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ TCAS รอบ 3 ได้ร้องเรียนกับ บรรณาธิการข่าวการศึกษา เว็บไซต์ DEK-D.com ผ่านทางทวิตเตอร์ เกี่ยวกับกรณีตรวจสอบไม่พบรายชื่อบนเว็บไซต์ของ  ทปอ.หลังมีการประกาศผลการคัดเลือก แต่เมื่อตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัย กลับได้รับการยืนยันว่า มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

เช็ก! ผล TCAS รอบ 3 บน 3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ล่าสุด วันนี้ (10 พ.ค.2562) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบ 3 ของ 3 มหาวิทยาลัยเกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ทำให้ไม่มีรายชื่อเข้าสู่กระบวนการประกาศผล  โดยผู้สมัครรอบ 3 ที่เลือกสมัครสาขาวิชาต่างๆ ของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

ให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกของสาขาวิชานี้เข้าระบบ ทำให้ไม่มีรายชื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลขั้นสุดท้าย


ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัย ประกาศ ตัดสินใจเลือก หากต้องการเข้าศึกษาให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนมาตัดสิทธิ์การสัมครรอบ 4 ภายในวันที่ 15 พ.ค.2562 และผู้ยืนยันสิทธิ์กลุ่มนี้ต้องเข้าระบบ TCAS 62 ในรอบ 5 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบ ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.2562

 


พาครูดูถ้ำ เสริมหลักสูตรเด็กนักเรียน

Thu, 9 May 2019 12:05:00

วันนี้ (9 พ.ค.2562)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถ้ำทรายทอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขุนน้ำนางนอน ภายในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา นำโดยนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ นำคณะครูกว่า 10 คนที่สอนในระดับชั้นมัธยม ศึกษา และประถมศึกษา จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อ.แม่ สาย และ อ.แม่จัน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 3 เดินทางเข้าไปภายในตัวถ้ำทรายทองเมื่อวันที่ 6 พ.ค. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์

โดยกลุ่มครูทั้งหมดสอนอยู่ในสายฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยาดาราศาสตร์โลก และวิชาคณิตศาสตร์ จุดมุ่งหมายเพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจภายในตัวถ้ำทรายทอง ไปปรับใช้กับหลักสูตรการสอนนักเรียน

 

 

เรียนรู้ผ่านกาลเวลาสู่หลักสูตรการศึกษา

ในระหว่างการเข้าสำรวจ ทางนายชัยพรได้อธิบายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของหินงอกหินย้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณน้ำที่ไหล และความเข้มข้นของสารหินปูนที่อยู่ในถ้ำ ถ้ามีน้ำมากแต่สารหินปูนน้อยหินงอกหินย้อยจะเกิดน้อย แต่ถ้ามีน้ำเยอะแต่สารหินปูนมากด้วยจะเกิดได้หินงอกหินย้อยได้มากและมีขนาดใหญ่ การใช้เครื่องเลเซอร์เก็บข้อมูล เพื่อทำแผนที่ถ้ำ ที่จะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นทั้งความกว้าง ยาว ความสูง และความกว้างของบริเวณถ้ำช่วงที่เดินผ่าน

โดยใช้มาตรการตามหลักการสำรวจของประเทศอังกฤษ พร้อมได้สาธิตให้กลุ่มครูได้เห็นและเปิดให้ซักถามได้ ซึ่งกลุ่มครูให้ความสนใจสอบถามเป็นระยะตลอดการสำรวจ โดยการสำรวจถ้ำส่วนหนี่งจะใช้ กฎของปาสคาล หรือ ตรีโกณมิติ มาร่วมด้วย ซี่งได้แนะนำให้กลุ่มครู นำไปแนะนำเด็กนักเรียนต่อเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายขึ้น

 

ไขความลับโพรงถ้ำ

นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเกียวกับอุณหภูมิในถ้ำที่รู้สึกไม่เหมือนกันตอนอยู่ภายในนอกถ้ำ ซี่งนายชัยพร กล่าวว่า อยู่ที่การเคลื่อนไหวของลม ซึ่งอาจมาจากช่องลม หรือโพรงที่เกิดขึ้นภายในถ้ำ  ซึ่งการวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบ เพราะโดยทั่วไปถ้าอุณหภูมิข้างนอกร้อนกว่า แต่ข้างในถ้ำจะเย็นกว่า  และถ้าพื้นที่นอกถ้ำหนาวหรือเย็นกว่า ข้างในถ้ำจะมีอุณหภูมิอุ่นกว่า

จากนั้นเมื่อเดินถึงช่วงโถงหลักของถ้ำ จะพบรอยแตกรอยเลื่อนของหิน ซึ่งเป็นการอธิบายว่าเป็นส่วนที่ทำให้พื้นถ้ำไม่เท่ากัน และมีส่วนที่เป็นกรวดทรายทับเป็นชั้นๆ ในถ้ำทำให้ถ้ำบางช่วงมีลักณะเอียง ซี่งเกิดจากหินปูนเข้าไปเคลือบ และทำให้น้ำที่เคยไหลได้ถูกกัดเซาะหายไป ซี่งในอดีตมีร่องรอยชี้ชัดว่าในตัวถ้ำแห่งนี้มีลักษณะสวยงาม และมีลักษณะที่ชี้ชัดว่าตัวถ้ำทรายทองมีสภาพเป็นหินอ่อนไม่ใช่หินปูน แม้จะพบสารหินปูนอยู่ในตัวถ้ำนี้จำนวนมาก 

 

 

ส่วนที่เม็ดๆ คล้ายกับกากเพชรแวววาวปรากฏอยู่บริเวณผนังถ้ำ และหินงอกหินย้อย   เป็นผลึกแคลไซต์ ซึ่งหลายคนเมื่อเห็นมีความเข้าใจว่าเป็น ซิลิกา หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ ซึ่งในภายในถ้ำทรายทองแห่งนี้ สามารถพบได้เกือบตลอดในช่วงที่มีการสำรวจ และทำให้เห็นเงาสะท้อนจากแสงไฟฉาบระยิบระยับสวยงามคล้ายกากเพชร นอกจากนี้ เมื่อเดินต่อไป ยังพบกับก้อนสีดำยึดติดอยู่บนเพดานถ้ำ เป็นบางช่วง ซี่งนายศิริพร อธิบายว่า บางคนนึกว่าเป็นเหล็กไหล แต่ที่จริงจาการที่เคยเข้ามาสำรวจและศึกษาที่ผ่านมามีความชัดเจนว่าเป็น แร่แมงกานิส แต่เมื่อโดนอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

 

 

หนุนท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่นายชัยพร ได้อธิบายให้กลุ่มครูได้รับฟังอย่างน่าสนใจ ซึ่งการให้ครูเข้ามาร่วมเรียนรู้การสำรวจ นายชัยพร ในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ระบุว่า จะทำให้คนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ปกติถ้ำที่เปิดให้ท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่เกิดการเสื่อมสลาย หรือพัง จากนักท่องเที่ยวส่วนหนี่ง  การบริหารจัดการไม่ดีส่วนหนี่ง และจากธรรมชาติส่วนหนึ่ง การดึงกลุ่มครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กๆ ได้ต่อไปอย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องและได้เห็นของจริงดั

นายชัยพ บอกว่า มั่นใจว่าทั้งครูนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันดูแลถ้ำซี่งเป็นทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งตอนนี้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับถ้ำโดยตรงทั้งสายวิทยาศาสตร์หลากสาขา วิชาพื้นฐานและวิชาประยุกต์ ซึ่งเราสามารถชี้ไปได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูเขาหินปูน ถ้ำ และ ระบบนิเวศน์รอบข้าง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับมนุษย์โบราณและมนุษย์ปัจจุบัน ซี่งมีหลายส่วนที่เราสามารถศึกษาวิวัฒนาการเหล่านี้ได้ เพราะถ้ำมีวิวัฒนาการมานานพอสมควร และเกิดในลักษณะที่บ่งบอกได้ว่าจะเปลี่ยนสภาพไปในทิศทางใด

 

 

 

ต่อยอดความรู้ครูสู่ห้องเรียน

ด้านน.ส.กานดา ช่วงชัย ครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย กล่าวว่า การได้มาร่วมครั้งนี้ เพราะทราบมาว่า มีผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำเช่น นายชัยพร ได้ลงพื้นที่มาสำรวจด้ ทำให้ต้องการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวถ้ำทรายทองเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เคยเข้าสำรวจถ้ำหลวง และเคยพาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาหลายปีแล้ว ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การที่มีนักธรณีวิทยามาให้ความรู้เพิ่มเติม จึงเป็นการต่อยอดความรู้ของครูให้มีความรู้เพิ่มเติมไปด้วย และทำให้ทั้งครูและลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและทำให้เห็นผลตอบรับที่ชัดเจนจากตัวเด็กนักเรียนที่เกิดการหวงแหนธรรมชาติ รู้คุณค่าของทรัพยากร 

 

โดยที่ผ่านมา เคยจัดกิจกรรมที่พาเด็กๆ ไปเรียนรู้เรื่องถ้ำ หรือ บ่อน้ำร้อนแล้วเด็กๆ กลับไปต่อยอดเอง ด้วยการเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าขอให้ช่วยดูแลถ้ำต่อไปอย่างไร หรือ เขียนจดหมายถึงคุณหมอ สอบถามไปว่าบ่อน้ำร้อนแถวบ้าน จะสามารถนำน้ำมาดื่มกินได้หรือไม่ อยากให้คุณหมอช่วยทำวิจัยหรือมีคำตอบให้ ซี่งเป็นสิ่งที่เด็กๆ นักเรียนได้เรียนรู้กันเอง ครูเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลและนำพาเด็กไปเรียนรู้

 

 

เตรียมปรับใช้หลักสูตรวิทย์-ดาราศาสตร์

การให้ข้อมูลก็บเด็ก ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะเราเป็นครู การใส่ข้อมูลที่เราไม่รู้จะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน เหมือนกับการขอลงพื้นที่มาติดตามทีมสำรวจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆ

การลงพื้นที่กับนายชัยพรครั้งนี้ จะทำให้ได้รับความรู้มากมายเช่นกัน ที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนบางคนเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ถ้ำวิทยา หรือ แขนงที่เกี่ยวกับทรัพยากร แล้วไปต่อยอดมุ่งมั่นจนสอบเข้าเรียนในระดับ ปริญญาตรี เกี่ยวกับศาสตร์ด้านเหล่านี้โดยเฉพาะ และกลับมาให้คำแนะนำครูและรุ่นน้องรุ่นต่อรุ่น ซี่งทำให้เห็นชัดเจนว่ากระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ของจริงนอกห้องเรียนไปด้วยมีประโยชน์มากที่ทำให้เกิดการรู้คุณค่าทรัพยาการและร่วมกันเป็นส่วนหนี่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สำหรับหลักสูตรการสอนที่จะนำไปปรับในวิชาเรียน ประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์โลก เช่น โครงสร้างภายในโลกแบ่งชั้นเปลือกโลก เนื้อโลกแก่นโลก ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การสะสมตัวของตะกอน ทำให้เกิดภูมิลักษณะต่างๆ โดยอาศัย น้ำ ลม แรงโน้มถ่วง สภาพอากาศและปฏฺิกิริยาเคมี  ระบบน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำบาดาล ทั้งการเรียนรู้เพื่อด้านการฟื้นฟูแหล่งน้ำ การป้องกันและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ และข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ เป็นต้น


ม.รังสิต ให้ทุน "หม่อง ทองดี" จนจบ ป.ตรี ฟรีค่าเรียน-อาหาร-หอพัก

Thu, 9 May 2019 07:15:00

ผู้สื่อข่าวรายงาน วานนี้ (8 พ.ค.2562) นายหม่อง ทองดี ได้รับการประสานจาก มหาวิทยาลัยรังสิต กรณีที่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เคยระบุไว้ ว่าจะให้มอบทุนการศึกษาให้ หม่อง ทองดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2559 เนื่องจากเป็นเด็กไร้สัญชาติที่สนใจด้านเครื่องบินและโดรน

 

แต่หลังจบมัธยมปลาย หม่อง ทองดี จึงติดต่อขอเข้ารับทุนการศึกษา แต่มีข้อจำกัดเรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากจบการศึกษาจากนอกโรงเรียนไม่ได้เน้นด้านนี้มากนัก ทำให้หม่อง ทองดี ขอเลือกเรียนสาขาภาพยนตร์แทน เนื่องจากมีความถนัดใช้โดรนในระดับฝึกสอน และใช้โดรนถ่ายภาพและช่วยเหลืองานเบื้องหลังกับองค์กรสื่อที่ช่วยเหลือที่ดูแลเขามาโดยตลอด จึงมีความสนใจสื่อและภาพยนตร์

 

หม่อง ทองดี จะได้ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ในสาขาภาพยนตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และที่พักในหอมหาวิทยาลัย พร้อมอาหารในโรงอาหารและหอพัก

 

ขณะที่หม่อง ทองดี เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า ขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้โอกาส และจะทำให้เต็มที่ หลังจากนี้จะติดต่อมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาให้จบปริญญาตรีต่อไป และขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสอดีตเด็กไร้สัญชาติ ให้ทำตามความฝันได้เป็นจริง

 


ทปอ.ประกาศผล TCAS รอบ 3 พรุ่งนี้

Wed, 8 May 2019 12:48:00

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 3 หรือรอบการรับตรงร่วมกัน ในวันพรุ่งนี้ (9 พ.ค.) ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com ส่วนการสอบสัมภาษณ์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 พ.ค. และสละสิทธิ์ วันที่ 17-18 พ.ค.นี้

 

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ระบุว่า ในวันประกาศผลทีแคส รอบ 3 ผู้สมัครจะรู้ว่าตนเองติดสาขาใด ต้องไปสอบสัมภาษณ์วันที่เท่าไหร่และที่ไหน และบางสถาบันอาจจะแจ้งการเตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ด้วย จึงขอให้ดูรายละเอียดต่างๆ ให้ดี

ส่วนผู้ที่พลาดโอกาสจากทีแคส รอบ 3 สามารถไปสมัครทีแคส รอบ 4 หรือรอบแอดมิชชั่น ซึ่งจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันที่ 9-19 พ.ค.นี้ ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค. สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. และสละสิทธิ์วันที่ 7-8 มิ.ย.นี้

 

สำหรับการสมัครทีแคส รอบ 4 ขอให้ผู้สมัครเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะให้ละเอียด เพราะการสมัครในรอบ 4 จะแตกต่างจากรอบ 3 โดยรอบ 4 สามารถเลือกสมัครสาขาวิชาได้เพียง 4 อันดับเท่านั้น ขณะที่รอบ 3 เลือกสมัครได้ถึง 6 อันดับ

 


กยศ.ชู "ดอกเบี้ยต่ำ-ส่วนลดเงินต้น" จูงใจเรียน 10 อุตฯ เป้าหมาย

Tue, 7 May 2019 16:41:00

วันนี้ (7 พ.ค.2562) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (7 พ.ค.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ

สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร นอกจากนี้ ยังมี 3 อุตสาหกรรมหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (3 โครงสร้างพื้นฐาน) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมระบบราง, อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2566) ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ.จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถสำเร็จการศึกษาหรือไม่ได้สำเร็จการศึกษาตามสาขาที่กำหนดไว้หรือผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ กยศ.กำหนด

2. ระดับอาชีวศึกษา โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ.จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถสำเร็จการศึกษาหรือไม่ได้สำเร็จการศึกษาตามสาขาที่กำหนดไว้หรือผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ กยศ.กำหนด

ทั้งนี้ กยศ.จะพิจารณากำหนดสถานศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยสามารถกำหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

นายลวรณ กล่าวว่า กระทรวงการคลังคาดว่าการดำเนินโครงการฯ จะช่วยลดปัญหากำลังแรงงานส่วนเกิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดต้องการ และจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ประเทศมีกำลังแรงงานในอนาคตที่มีศักยภาพ รวมทั้งสร้างกำลังคนในสายอาชีวะ สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยต่อไปในอนาคต

 

 


ส่องนโยบายพรรคการเมือง "การศึกษา"

Wed, 6 Mar 2019 12:01:00

 

 

ให้เสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตั้ง
#เลือกตั้ง62


ให้กำลังใจ 87 นักเรียนสอบ PAT 5 รอบใหม่วันนี้

Tue, 5 Mar 2019 14:26:00

วันนี้ (5 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการจัดสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูรอบใหม่เป็นกรณีพิเศษ ที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งเป็นการจัดสอบทดแทนให้กับนักเรียนที่ใช้สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปทำร้ายครูและนักเรียนเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา

 

ซึ่งการสอบใหม่ในครั้งนี้มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และการดูแลความปลอดภัย โดยการสอบเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น. มีนักเรียนยื่นความประสงค์ขอสอบใหม่ 87 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 248 คน

นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กล่าวว่า ได้จัดเตรียมห้องเรียน 4 ห้อง ของอาคาร 5 เพื่อเป็นสถานที่สอบ พร้อมกับประสานทหารและตำรวจร่วมดูแลความปลอดภัย ขณะเดียวกันได้ประสานวัดและชุมชนบริเวณใกล้เคียงงดกิจกรรมที่ใช้เสียงระหว่างนักเรียนเข้าสอบ รวมทั้งจะมีกิจกรรมให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ

 

นักเรียนบางส่วนที่มาสอบใหม่ ระบุว่า วันเกิดเหตุทำข้อสอบไม่ทันและไม่มีสมาธิ จึงตัดสินใจสอบรอบใหม่ เพราะต้องใช้วิชา PAT 5 ในการสอบเข้าเรียนต่อคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์

ส่วนเรื่องการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย ขณะนี้ทางนิติกรของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ส่วนใครจะเป็นผู้ฟ้องต้องรอสรุป ซึ่งเบื้องต้นประเมินค่าเสียหายไว้เกือบ 1 ล้านบาท

 


คุมเข้มจัดสอบ PAT 5 รอบใหม่สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ 5 มี.ค.นี้

Tue, 26 Feb 2019 13:38:00

วันนี้ (26 ก.พ.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT วันสุดท้ายที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตบางขุนเทียน กทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีทหารและตำรวจร่วมดูแลความปลอดภัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีรายชื่อเข้าสอบต่างเดินทางมากันตั้งแต่เช้า ซึ่งช่วงเช้าเป็นการสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ และช่วงบ่าย เป็นวิชา PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

นักเรียนบางส่วนที่เข้าสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา เห็นด้วยที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทดสอบให้นักเรียนใหม่ ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการสอบ และบางคนทำข้อสอบไม่ทัน แต่ก็ยังกังวลว่าข้อสอบชุดใหม่จะยากกว่าเดิมหรือไม่

ขณะที่ผู้ปกครองก็เห็นด้วยที่นักเรียนได้สอบใหม่ ถือเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นักเรียนตกใจและไม่มีสมาธิในการสอบ

นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กล่าวว่า วันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความสบายใจ ส่วนการสอบรอบพิเศษ ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ก็จะประสานเจ้าหน้าที่เข้าดูแลความปลอดภัยเช่นกัน

ส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงทางละเมิด เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.แจ้งเพิ่ม 3 ข้อหา คดีบุก ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ - ฝากขังบ่ายนี้

 

 

 

 


สทศ.จัดสอบใหม่ให้นักเรียน 248 คน สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดสิงห์

Mon, 25 Feb 2019 17:24:00

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ได้ติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และจะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด ซึ่งได้หารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ที่บุกรุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในการจัดสอบใหม่ให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายครั้งนี้ด้วย เพราะการจัดสอบแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งขณะนี้ สทศ.อยู่ระหว่างประชุมหารือแนวทางจัดสอบใหม่สำหรับสนามสอบดังกล่าว ส่วนประเด็นที่มีเด็กนักเรียนถ่ายรูปกระดาษคำตอบ GAT/PAT แล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นั้น หากจะต้องจัดสอบใหม่ก็จะเป็นการสอบเฉพาะจุด แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน

 

ขณะที่นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ประณามผู้ก่อเหตุบุกรุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ที่ทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน จนได้รับบาดเจ็บหลายคน อีกทั้งยังกระทำอนาจารนักเรียนหญิง รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจเป็นภัยสังคมและไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้อย่างถึงที่สุด และขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานดูแลผู้เสียหายทั้งในเรื่องของคดีและการชดใช้ค่าเสียหาย

สทศ.จัดสอบ PAT 5 รอบใหม่ให้เด็ก 248 คน

ล่าสุด สทศ.ได้แถลงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นและการเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดย ผศ.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยมติที่ประชุมบอร์ด สทศ. ว่าจะจัดสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู ให้นักเรียนทั้ง 248 คน ที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยใช้สนามสอบเดิมและจะจัดทำข้อสอบชุดใหม่ พร้อมยืนยันว่ามีความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน

 

โดยผู้ที่ต้องการสอบใหม่ให้ยืนยันการเข้าสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.นี้ แต่หากไม่ต้องการสอบใหม่จะใช้คะแนนสอบเดิมก็สามารถทำได้

ซึ่งหลังเกิดเหตุวานนี้ (24 ก.พ.) มีนักเรียน 12 คนไม่ขอสอบต่อ และมี 4 คนต้องรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล ซึ่ง สทศ.จะเยียวยาค่ารักษาพยาบาลและกำลังรวบรวมข้อมูลให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการกับผู้ก่อเหตุ

 


สนามสอบคึกคัก นักเรียน ม.6 เข้าสอบ GAT-PAT วันแรก

Sat, 23 Feb 2019 09:51:00

วันนี้ (23 ก.พ.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่มีการสอบ GAT-PAT โดยจะทำการสอบไปจนถึงวันที่ 26 ก.พ.นี้ ซึ่งการเตรียมสอบในครั้งนี้มีระยะห่างจากการสอบปลายภาคในโรงเรียน ทำให้ไม่กระชั้นชิดมากเกินไป นับเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ได้ส่วนหนึ่ง

ขณะที่นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีชื่อในสนามสอบโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มารอและเตรียมตัวเข้าสอบล่วงหน้าประมาณ 1ชั่วโมง โดยก่อนเข้าห้องสอบ GAT ที่เริ่มสอบในเวลา 08.30น. หลายคนสร้างกำลังใจด้วยการไหว้พระพุทธรูปและนั่งทบทวนตำรา รวมทั้งจับกลุ่มกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

 

การจัดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการวิชาชีพ หรือ GAT/PAT ที่กลับมายึดตารางสอบซึ่งกำหนดไว้เดิม ในวันที่ 23-26 ก.พ.2562 นักเรียนหลายคนได้ใช้เวลาช่วง 7 วันที่ได้คืนมาอย่างคุ้มค่าและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่อีกส่วนหนึ่ง เวลาไม่เป็นอุปสรรคเพราะเตรียมตัวสำหรับการสอบครั้งนี้มาระยะหนึ่งแล้ว

การสอบ GAT จะสิ้นสุดลงในเวลา 11.30 น. จากนั้นจะเริ่มสอบ PAT ในช่วงบ่าย และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 ก.พ.นี้ ซึ่งจำนวนนักเรียนที่สอบ GAT/PAT ทั่วประเทศ มีประมาณ 265,000 คน ก่อนหน้นี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยืนยันว่าขั้นตอนการสอบทุกอย่างได้เตรียมการเรียบร้อยทั้งหมด จึงไม่น่ามีปัญหา

 


สพฐ.จ่อปรับหลักเกณฑ์รับนักเรียน แก้ปัญหา "แป๊ะเจี๊ยะ"

Thu, 7 Feb 2019 07:28:00

วันที่ 6 ก.พ.2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนจัดทำรายละเอียดมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ทั้งนี้ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาปรับปรุงประกาศ สพฐ. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ หากบอร์ด กพฐ.เห็นชอบมาตรการต่างๆ ก็จะมีการปรับปรุงประกาศ สพฐ.ให้สอดรับกับมติ ครม. ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับนักเรียน เพราะยังมีเวลาในการดำเนินการ

ขณะเดียวกันจะเสนอขอปรับเวลาการรับสมัครรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมวันที่ 23-27 มี.ค.นี้ เป็นวันที่ 22-27 มี.ค.นี้ และงดรับสมัครวันที่ 24 มี.ค. เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง

สำหรับสาระสำคัญของมาตรการป้องกันการทุจริตฯ ของ ป.ป.ช. อาทิ พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียน กรณีเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ เช่น นักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน, รับนักเรียนของผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาทุจริต, การเรียกรับประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน ต้องสร้างระบบการสอบคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้, ควรกำหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, ควรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังโรงเรียนในระดับรองลงมาจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง


กสม.หนุนยกเลิกเด็กอนุบาลสอบเข้า ป.1 -หารูปแบบอื่น

Sun, 27 Jan 2019 16:40:00

วันนี้(27 ม.ค.2562) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรม การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ...ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติรับหลักการเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2561 และขณะนี้ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเห็นว่า เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

กสม.จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อรัฐสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และลงนามในหนังสือส่งความเห็นนี้แจ้งประธาน สนช. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 

ทั้งนี้ กสม. เห็นว่าโดยทั่วไปร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านการศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้ ซึ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กวัยนี้แบบองค์รวม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ตามแนวคิดว่าด้วยการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยของยูเนสโก เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปี หรือนับแต่วัยทารก วัยเรียนระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ดังนั้นการที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ (มาตรา 3) นิยาม “เด็กปฐมวัย” หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์และให้หมายความรวมถึงเด็ก ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จึงน่าจะไม่สอดคล้องแนวคิดว่าด้วยการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย 

 

หนุนไม่ให้อนุบาลสอบเข้าป.1 

นายวัส กล่าวว่า การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 14 (6) และ (7) กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย กสม. มีความเห็นว่า มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ควรคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก และการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมในด้านต่างๆ ของเด็ก

นอกจากนี้ ควรจัดให้มีหลักสูตรแกนกลางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้มีการประเมินผลการนำไปใช้ด้วย ส่วนการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตาม กำกับ ดูแลและประเมินเด็กประถมวัยทั้งระบบ ควรมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นหน่วยงานประสานให้เกิดเอกภาพ

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลจากระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันจะส่งผลทางลบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยการท่องจำและฝึกทักษะทางวิชาการ ทำให้สมองของเด็กวัยนี้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัยทั้งยังส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วย

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 8) กำหนดว่า การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย

ร่างพระราชบัญญัตินี้ ควรมีมาตรการหรือแนวปฏิบัติอื่นที่เป็นหลักประกันว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนระดับประถมศึกษาจะไม่ใช้การสอบแข่งขันในระหว่างที่เด็กอยู่ในสถานพัฒนาดังกล่าวหรือในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตามติดชีวิตเด็กสอบเข้า ป.1 กับอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น