ขั้นตอนการติดตั้งปฏิทิน

1. เลือกปฏิทินที่ต้องการติดตั้ง


2. รอการโหลด


3. กดปุ่ม Subscribe


4. ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม View Events


5. ปฏิทินที่โหลดมาก็จะแสดงวันต่างๆ


6.กดปุ่ม Calendars เพื่อดูหัวข้อของปฏิทินที่ได้ติดตั้งเข้าไปแล้ว